dijous, 31 de desembre de 2009

L'alfabet fonètic de l'OTAN

<wikipedia>L'alfabet fonètic de l'OTAN és l'alfabet per paraules més utilitzat. Tot i que s'anomenen "alfabets fonètics", els alfabets per paraules no tenen cap relació amb els sistemes de transcripció fonètica com ara l'Alfabet Fonètic Internacional, sinó que l'alfabet de l'OTAN assigna paraules clau a les lletres de l'alfabet anglès. [+] </wikipedia>

LletraNomLletraNom
AAlphaSSierra
BBravoTTango
CCharlieUUniform
DDeltaVVictor
EEchoWWhiskey
FFoxtrotXXray
GGolfYYankee
HHotelZZulu
IIndia0Zero
JJuliet1One
KKilo2Two
LLima3Three
MMike4Four
NNovember5Five
OOscar6Six
PPapa7Seven
QQuebec8Eight
RRomeo9Niner

dimecres, 2 de desembre de 2009

Manifest en defensa dels drets funamentals a Internet

Davant la inclusió en l'Avantprojecte de Llei de Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a traves d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d'Internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i vam declarar que...

1.- Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat de expresió.

2.- La suspensió de drets fonamentals és i ha de seguir sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert en el article 20.5 de la Constitució, posa en mans d'un ó no judicial -un organisme depenent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.

3.- La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint traves a la lliure competència i ralentint la seva projecció internacional.

4.- La nova legislació proposada amenaça als nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avanços tecnològic s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentement de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5.- Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creativas, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, hauran de buscar altre model.

6.- Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la fi que diuen perseguir.

7.- Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar models de negoci obsolets i impossibilitar que el saber humà segueixi sent lliure.

8.- Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a España, davant qualsevol pressió que pugui produir-se, com marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.

9.- Proposem una veritable reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva fi: retornar a la societat el coneixement, promoure el domini public i limitar els abusos de les entitats gestores.

10.- En democràcia les lleis i les seves modificacions han d'aprovar-se després de l'oportú debat public i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. No és de rebut que es realitzin canvis legislatius que afecten a drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre altra matèria.

NOTA: Aquest manifest va ser redactat conjuntament per periodistes, bloggers i internautes, en una maratoniana sessió durant la tarda-nit d'ahir. Si estàs d'acord, difon per totes les vies que puguis.

diumenge, 29 de novembre de 2009

Com instal·lar g4u en un pendrive.

Primer de tot cal un NetBSD, cosa que es resol rapidament gracies a VMware.

Partim de que ja tenim un NetBSD 5.0 funcionant.

URLs:

http://www.feyrer.de/g4u/
http://www.netbsd.org/releases/
http://www.netbsd.org/docs/misc/index.html#adding-a-disk

Creem els directoris de treball i muntem la ISO.

# mkdir -p /mnt/iso
# mkdir -p /mnt/usb

Endollem el pendrive.
En funció dels discos conectats a la maquina sera un sd0, sd1 etc. Suposem que es sd0.

El segon pas es crear-li l'etiqueta bsd:

# disklabel -i -I sd0

El disk label et dira quina lletra li toca en funció de les particions que ja tingues.
La partició ha de ser en format 4.2BSD

Un cop creada l'etiqueta cal crear el filesystem en la partició (suposem la a).

# newfs /dev/rsd0a

muntem el pendrive:

# mount /dev/sd0a /mnt/usb

Copiem el contingut de la ISO al pendrive:

# cp -rv /mnt/iso /mnt/usb

un cop acabat nomes cal fer el bootstrap:

# installboot -v -o timeout=5 /dev/rsd0a /usr/mdec/bootxx_ffsv1

i voilà, ja tenim el g4u en un pendrive.

divendres, 27 de novembre de 2009

Howto to use an USB-Stick as a installmedium

Vist @ http://miwi.bsdcrew.de/2009/06/freebsd-80-install-with-a-usb-stick/

Howto ben xulo de com fer servir un pendrive USB com mitja d'instal·lació. (originalment en alemany, després traduït a l'anglès ;-))

Heus aquí:

1: Esborrem el pendrive:

dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=1k count=1

2: Fem-lo "bootable"

bsdlabel -Bw da0 auto

3: Crear el FS UFS2 amb l'etiqueta GEOM “FreeBSD”

newfs -L FreeBSD /dev/da0a

4: Muntem l'imatge ISO:

mdconfig -a -t vnode -f 8.0-HEAD-20090609-JPSNAP-i386-dvd1 -u 0 && mount -r -t cd9660 /dev/md0 /mnt/iso

5: Muntem el pendrive

mount /dev/da0a /mnt/USB-Stick

Ara cal copiar tots els arxius del cd muntat al pendrive, després s'ha de crear el fstab:

vi /mnt/USB-Stick/etc/fstab

escrivim el següent:

/dev/ufs/FreeBSD / ufs ro 0 0

Guardar i ja podem arrencar desde l'USB

Truc ideal per arrencar NetBooks sense DVD...

dijous, 29 d’octubre de 2009

Per actualitzar els ports de FreeBSD

Per actualitzar els ports:
portsnap fetch update
pkgdb -F
portsdb -Uu
portupgrade -a

Per actualitzar tot el sistema:


The freebsd-update(8) utility supports binary upgrades of i386 and amd64 systems running earlier FreeBSD releases. Systems running 7.[0123]-RELEASE, 8.0-RELEASE, 8.1-BETA1, or 8.1-RC[12] can upgrade as follows:
# freebsd-update upgrade -r 8.1-RELEASE
During this process, FreeBSD Update may ask the user to help by merging some configuration files or by confirming that the automatically performed merging was done correctly.
# freebsd-update install
The system must be rebooted with the newly installed kernel before continuing.
# shutdown -r now
After rebooting, freebsd-update needs to be run again to install the new userland components, and the system needs to be rebooted again:
# freebsd-update install
At this point, users of systems being upgraded from FreeBSD 7.3-RELEASE or earlier will be prompted by freebsd-update to rebuild all third-party applications (e.g., ports installed from the ports tree) due to updates in system libraries.
After updating installed third-party applications (and again, only if freebsd-update printed a message indicating that this was necessary), run freebsd-update again so that it can delete the old (no longer used) system libraries:
# freebsd-update install
Finally, reboot into 8.1-RELEASE:
# shutdown -r now

dilluns, 7 de setembre de 2009

Resetejar un router Cisco

URL Cisco
Si, ja se que esta a tot arreu i que es el procediment estàndard que qualsevol amb el CCNA hauria de saber de memòria...
Si ho fas amb un adaptador USB-serie de KeySpan des de un terminal screen, cal recordar que el control+break es crtl+a+b.
Després nomes cal posar confreg 0x2142 en el RMON i engegara sense llegir la configuració guardada a la flash.
Aqui hi ha els diferents procediments per resetejar la major part dels equips de Cisco:

dilluns, 10 d’agost de 2009

FreeBSD Install VIM Editor Without X11 GUI

You can easily build VIM without X11 under FreeBSD. First, update your ports tree, using portsnap command, enter: # portsnap fetch update Install vim without X11, enter: # cd /usr/ports/editors/vim && make WITHOUT_X11=yes install clean

To avoid install all X11 dependencies when upgrade via portupgrade, add this to /etc/make.conf:

$ vi /etc/make.conf

.if ${.CURDIR:M*/editors/vim*}
NO_GUI=yes
.endif

Optional: vim configuration

Copy /usr/local/share/vim/vimXY/vimrc_example.vim to /usr/local/share/vimrc, enter: # cp /usr/local/share/vim/vim72/vimrc_example.vim /usr/local/share/vimrc
Create your ~/.vimrc file, enter: $ vi ~/.vimrc
Add customization:
set nocompatible
filetype on
filetype indent on
filetype plugin on
set laststatus=2
syntax on
Save and close the file. Set bash alias, enter: $ echo "alias vi='vim'" >> ~/.bashrc
Setup INPUTRC for bash, enter: # echo 'export INPUTRC=/usr/local/etc/inputrc' >> /etc/profile
Finally, create /usr/local/etc/inputrc, enter: # cat >> /usr/local/etc/inputrc
Append config:
set meta-flag on
set input-meta on
set convert-meta off
set output-meta on

"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert
"\e[5C": forward-word
"\e[5D": backward-word

Fast-lane:

Create an updated OS X install

When reselling or gifting a pre-owned Mac, it's convenient to ship it without any accounts, but with all updates and legally-included packages. This is actually quite simple to do. This process uses a number of well-known techniques, which are listed in the order that they are executed. Boot the Mac's original or retail Leopard Install DVD (Hold the 'C' key during startup). When selecting the drive during the OS X install, click the Options button and set it to 'Erase and Install' for a clean install. Once the initial install is complete, reboot again to the Install Disk. After selecting the default language, immediately choose Reset Password from the Utilities menu. Set the password for the System Administrator (root) user and click the Save button. Quit out of Password Reset, and quit again out of the Installer to restart the Mac. Hold Command-S during restart to enter Single User Mode. Enter the following to turn off the Welcome sequence:
$ /sbin/fsck -fy
$ /sbin/mount -uw /
$ touch /private/var/db/.AppleSetupDone
$ exit
The Mac will now boot to the login window. Log in as root with the password previously set above. Setup the internet connection and run Software Update from the Apple menu. This will take two or three reboots before all updates are installed. If you're including iLife '09 and/or iWork '09, install them after the first update/reboot sequence, but before repeating the Software Update process. Keep repeating Software Update until it reports that there are no further updates. Now install any other included packages. If asked, select to install for All Users. Run and install any updates for each package. Don't bother configuring the Dock layout, since the user will end up with Apple's default Dock layout anyway. Avoid making any changes to System Preferences from the default settings. This will assure that the new user starts with a pristine system. After everything desired is installed and updated, launch Terminal (in /Applications/Utilities) and enter the following code to re-enable the default Welcome sequence.
rm /private/var/db/.AppleSetupDone
Quit Terminal and run Directory Utility, also located in the /Applications/Utilities folder. Select Disable Root User from the Edit menu. Insert the Leopard Install Disk, restart, and boot from the DVD one more time. Choose Reset Password from the Utilities menu again, but this time, select System Administrator (root) user and click the Reset button. Note: There will now be an iPhone (_usbmuxd) user. It should be ignored and left alone. Quit Reset Password and the Installer to restart. Hold the Mouse button to eject the Leopard Install DVD and verify that the Welcome movie plays. When the initial setup screen appears, enter Command-Q to shutdown the Mac. The Mac is now ready to ship! from macosxhints

dijous, 11 de juny de 2009

authorized_keys

Per copiar en 1 pas la clau publica a la llista de claus autoritzades.
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@server "cat - >> .ssh/authorized_keys"

diumenge, 7 de juny de 2009

Promise VTrak: Configuring for optimal performance

http://support.apple.com/kb/HT1200 Configure Promise VTrak RAIDs for best performance using the guidelines in this article. Although Promise VTrak RAIDs may be manually configured, it is recommended that they be configured using the scripts described in this article. Both script and manual configuration steps are provided below. Note: Xsan-specific configuration scripts configure Revertible Spare Drives. In the event that a drive is replaced, data will be migrated from the Spare Drive to the replacement drive. Performance may be impacted for the duration of the migration procedure.

divendres, 24 d’abril de 2009

Buc


Buc, originalmente cargada por kcraam.

Buc a Teletubilandia.
Esta guapo el tio...

dilluns, 16 de febrer de 2009

traceroute mac

Desde la IOs 12.1(19)EA1, apareix una comanda, que permet traçar el camí L2 que fan els paquets. Un traceroute pero capa 2. Es pot afegir "ip" quan no esta en la mateixa subnet. http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12.2_46_se/command/reference/cli3.html#wp1917847
Switch# traceroute mac ip 2.2.66.66 2.2.22.22 detail
Translating IP to mac .....

2.2.66.66 => 0000.0201.0601
2.2.22.22 => 0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C2950G-24-EI] (2.2.6.6)

con6 / WS-C560-12T / 2.2.6.6 :
   Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/3 [auto, auto]
con5 / WS-C2950G-24-EI / 2.2.5.5 :
   Fa0/3 [auto, auto] => Gi0/1 [auto, auto]
con1 / WS-C3550-12G / 2.2.1.1 :
   Gi0/1 [auto, auto] => Gi0/2 [auto, auto]
con2 / WS-C3550-24 / 2.2.2.2 :
   Gi0/2 [auto, auto] => Fa0/1 [auto, auto]
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)

Layer 2 trace completed.


dijous, 12 de febrer de 2009

Apunts per muntar un gateway adsl amb OpenBSD

La idea es muntar una caixa soekris (4501?) amb OpenBSD que fara de gw, establint el tunel PPPoE, posant el router adsl en mode bridge.