divendres, 23 d’abril de 2010

dijous, 22 d’abril de 2010

Convertir una imatge .dmg a .iso

Crear una imatge ISO (.iso) d'un CD/DVD  amb Mac OS X

1. Posa el CD/DVD
2. Localitza el nom de la unitat
kcraam@Ti-kcraam:~$ df -h
Filesystem   Size  Used Avail Capacity Mounted on
/dev/disk0s2  931Gi 263Gi 668Gi  29%  /
devfs     114Ki 114Ki  0Bi  100%  /dev
/dev/disk1s2  931Gi 587Gi 344Gi  64%  /Volumes/MAC HD 2
map -hosts    0Bi  0Bi  0Bi  100%  /net
map auto_home  0Bi  0Bi  0Bi  100%  /home
map -static   0Bi  0Bi  0Bi  100%  /Volumes/vNAS
/dev/disk2s3  7.0Gi 7.0Gi 1.5Mi  100%  /Volumes/Mac OS X Server Install Disc

3. fes un umount del CD (com root):

kcraam@Ti-kcraam:~$ sudo umount /dev/disk2

4. Crea la ISO amb el dd:
kcraam@Ti-kcraam:~$ dd if=/dev/disk2s3 of=file.iso bs=2048
5. Prova la ISO mountant-la al Finder:
kcraam@Ti-kcraam:~$hdid file.iso


Convertir una imatge DMG (.dmg) a ISO (.iso)


Si tens un .dmg i el vols convertir a .iso:
hdiutil convert /path/to/filename.dmg -format UDTO -o /path/to/savefile.iso